SAHV

SAHV

Slovenská asociácia halového veslovania je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca halových veslárov a ostatných záujemcov o halové veslovanie na Slovensku. Bola založená v roku 2002.

SAHV

  1. riadi, organizuje a napomáha rozvoju halového veslovania v Slovenskej republike,
  2. organizuje súťaže, preteky a akcie masového, výkonnostného, vrcholového a medzinárodného charakteru v halovom veslovaní,
  3. vychováva a vzdeláva inštruktorov, cvičiteľov, trénerov a rozhodcov halového veslovania.
  4. na rozvoj halového veslovania vytvára podľa svojich možností materiálno-technické podmienky,
  5. v záujme rozvoja halového veslovania spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami v Slovenskej republike,
  6. ustanovuje, riadi a ekonomicky zabezpečuje štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky v halovom veslovaní,
  7. prostredníctvom svojich orgánov zastupuje záujmy halového veslovania na verejnosti,
  8. podieľa sa na organizovaní edičnej činnosti a popularizácii halového veslovania.
Partneri