2%

2%
Daňovník - fyzická osoba alebo právnická osoba sú oprávnené vyhlásiť v daňovom priznaní alebo v osobitnom vyhlásení, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% (3%) sa má poukázať nimi určenej právnickej osobe (ďalej len "prijímateľ").


Dôležité údaje:

Názov: Slovenská asociácia halového veslovania
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Skubínska 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 891 600
 

Prečo darovať 2% (3%) SAHV?

Rozvoj nového druhu športu na Slovensku - halového veslovania je v posledných desiatich rokoch spätý s činnosťou Slovenskej asociácie halového veslovania, ktorá vznikla v roku 2002. Od svojho založenia získali slovenskí reprezentanti na medzinárodnej scéne tri tituly majstra Európy, titul majsterky sveta a ďalších päť medailí z ME a MS. Nezabúdame ani na naše deti, pre ktoré v rámci školského športu usporadúvame rôzne druhy súťaží od majstrovstiev škôl, celoštátnu školskú ligu až po medzinárodné majstrovstvá Slovenska.

V dobe keď štát, jednotlivé samosprávy a mestá vyčleňujú na šport minimálne alebo žiadne finančné prostriedky ponúkame nielen našim deťom, ale všetkým vekovým kategóriám možnosť zmysluplného trávenia voľného času prostredníctvom halového veslovania.


Čo s Vašou podporou sledujeme?

- zvyšovať počet pravidelne športujúcich detí aj dospelých
- objavovať detské športové talenty a dať im možnosť porovnávať svoje schopnosti na národnej i medzinárodnej úrovni
- využívať šport ako prostriedok výchovy k zdravému životnému štýlu
- pomáhať telesne postihnutým športovcom

 

Ako postupovať pri poukázaní  2% (3%) z dane

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba.

Ak ste zamestnanec
Postup krokov:
 1. Do 15. 2. 2014 požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:
a) 2% zo zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.  
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.
 1. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní % z dane  - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 alebo 3 % zaplatenej dane.
 2. Obe tlačivá doručte do 30. 4. 2014 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. 
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 4. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% z dane na účet nášho združenia.

Poznámky:
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2014 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
- Do kolónky ROK sa píše 2013
- Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.


Ak ste Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
Postup krokov:
 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.
 2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.
 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Ako poukázať 1,5% (2%) ak ste Právnická osoba
Postup krokov:
 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2014. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.POZOR:
 3. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 6. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 7. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 8. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.


Vopred Vám všetkým ďakujeme!!!


2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia PDF) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb
 
Partneri